۵

شمع داني به دم مرگ به پروانه چه گفت؟

               گفت اي عاشق بيچاره فراموش شوي...

سوخت پروانه ولي خوب جوابش را داد

              گفت طولي نكشد تو نيز خاموش شوي...

/ 0 نظر / 8 بازدید