پيچك زندگي
۷

مي‌دوني قشنگي راه رفتن زير بارون چيه؟ اين كه هيچ كس نمي‌تونه اشكاتو  ببينه

شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥ - پیچک نویس