پيچك زندگي
۶

هميشه دوست داشتم ابر باشم. چون ابر انقدر شهامت داره که هر وقت دلش ميگيره جلوي همه گريه کنه.

شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥ - پیچک نویس