پيچك زندگي
۵

شمع داني به دم مرگ به پروانه چه گفت؟

               گفت اي عاشق بيچاره فراموش شوي...

سوخت پروانه ولي خوب جوابش را داد

              گفت طولي نكشد تو نيز خاموش شوي...

شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥ - پیچک نویس