پيچك زندگي
۳

زندگي تفسير سه کلمه است : خنديدن .... بخشيدن .... و فراموش کردن .... پس.... بخند .... ببخش .... و فراموش کن

شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥ - پیچک نویس