پيچك زندگي
29

دوست دارم اشک باشم
گوشه چشمت نشینم
تا اگر روزی بیفتم
صورت ماهت ببوسم

پنجشنبه ۱ آذر ،۱۳۸٦ - پیچک نویس