پيچك زندگي
۲

کاش قلبم درد تنهايي نداشت

                          چهره ام هرگز پريشاني نداشت

کاش برگ هاي آخر تقويم عشق

                          حرفي از يک روز باراني نداشت

کاش مي شد راه سخت عشق را

                          بي خطر پيمود و قرباني نداشت

شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥ - پیچک نویس