پيچك زندگي
28

بوسه بر عکست زنم ترسم که قابش بشکند
قاب عکس توست اما شیشه عمر من است
بوسه بر مویت زنم ترسم که تارش بشکند
تار موی توست اما ریشه عمر من است

پنجشنبه ۱ آذر ،۱۳۸٦ - پیچک نویس