پيچك زندگي
27

اسمت رو نمی ذارم دریا که خشک نشی
نمی ذارم خورشید که غروب نکنی
ماه نمی ذارم که صبح بری خورشید جات بیاد
می ذارم عمرم که اگه رفتی منم برم

دوشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٦ - پیچک نویس