پيچك زندگي
24

براي هزارمين بار پرسيد: تاحالا شده من دلت رو بشکنم؟
منم براي هزارمين بار به دروغ گفتم: نه. هيچ وقت… تا مبادا دلش بشکنه!

 

پنجشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - پیچک نویس