پيچك زندگي
۲۳

آنهایی که با تو خندیده اند ممکن است تو را فراموش کنند

ولی آنهایی که با تو گریه کرده اند مهال است تو را فراموش کنند

پنجشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٦ - پیچک نویس