پيچك زندگي
۲۱

چشمات وقتی زیباست که مال اشک باشه

اشک وقتی زیباست که مال عشق باشه

عشق وقتی زیباست که مال تو باشه

شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٦ - پیچک نویس