پيچك زندگي
۲۰

یک نفس یاد خدا

یک سبد خاطر آسوده و شاد

یک بغل شبنم آرامش صبح

یک هزار آینه از جشن دعا

همه تقدیم تو باد

شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٦ - پیچک نویس