پيچك زندگي
۱۸

زندگی مثل یه دیکته ست

هی غلط می نویسی، پاک می کنی،

دوباره می نویسی و باز پاک می کنی...

غافل از این که یه روز داد می زنن:

ورقه ها بالا، وقت تمومه

شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٦ - پیچک نویس