پيچك زندگي
۱۷

یادت باشه چیزی که امروز داری شاید آرزوی دیروزت بوده

یا بزرگترین آرزوی فردات باشه

پس قدر چیزی که امروز داری رو بدون.

شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٦ - پیچک نویس