پيچك زندگي
۱۶

روزی که تو متولد شدی باران می بارید

اما آسمان ابری نبود

این فرشته ها بودند که می گریستند

چون فرشته ای از میانشان رفته بود...

شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٦ - پیچک نویس