پيچك زندگي
۱۴

نوازش پرمهر موجهاي كوچك دريا بر صورت زيباي ساحل

دستان دعاي برگ به سوي خورشيد هستي

صبر رود در برابر سد سنگ

و اميد زمين به طلوع ماه تمام

همه گواه مهرباني توست...

درهاي رحمتت را بر ما نيز بگشا...

شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥ - پیچک نویس