پيچك زندگي
۱۳

اگه يه روز شاد بودي آروم بخند تا غم بيدار نشه...

و اگه يه روز غمگين بودي آروم گريه كن تا شادي نا اميد نشه...

شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥ - پیچک نویس