پيچك زندگي
۱۲

هزاران دهقان براي آمدن باران دعا كردند، ولي خدا به فكر كودكي بود كه چكمه هايش سوراخ داشت

شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥ - پیچک نویس