پيچك زندگي
۱۱

لحظه ها را گذرانديم كه به خوشبختي برسيم ، غافل از اين كه لحظه ها همان خوشبختي بودند

شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥ - پیچک نویس