پيچك زندگي
۹

لحظات شادي

                         خدا را ستايش كن

لحظات سختي

                         خدا را جستجو كن

لحظات آرامش

                        خدا را مناجات كن

لحظات درد آور

                        به خدا اعتماد كن

و در تمام لحظات

                       خدا را شكر كن

شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥ - پیچک نویس