پيچك زندگي
حرف اول

          خدايا چنان كن سرانجام كار

                          تو خشنود باشی و ما رستگار

شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥ - پیچک نویس