پيچك زندگي
29

دوست دارم اشک باشم
گوشه چشمت نشینم
تا اگر روزی بیفتم
صورت ماهت ببوسم

پنجشنبه ۱ آذر ،۱۳۸٦ - پیچک نویس

28

بوسه بر عکست زنم ترسم که قابش بشکند
قاب عکس توست اما شیشه عمر من است
بوسه بر مویت زنم ترسم که تارش بشکند
تار موی توست اما ریشه عمر من است

پنجشنبه ۱ آذر ،۱۳۸٦ - پیچک نویس